pzw.gorzyca.pl arrow Statut koła 23.09.2020.
PZW Górzyca
Statut ko?a
15.01.2009.

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY KO?A
POLSKIEGO ZWI?ZKU W?DKARSKIEGO

1. Zasady organizacyjne ko?a
 
§ 1.

1.Ko?o jest jednostk? terenow? Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego, nie posiadaj?c? osobowo?ci prawnej, dzia?aj?c? na podstawie Statutu PZW.
2.1.  Ko?o jest powo?ywane i rozwi?zywane uchwa?? zarz?du okr?gu Polskiego  Zwi?zku W?dkarskiego.
2.2.  Na podstawie stosowanych odpowiednio poni?szych przepisów mo?e by? tak?e  dokonany  podzia? lub po??czenie kó?, je?li  liczebno?? ko?a utrudnia lub  uniemo?liwia w?a?ciwe realizowanie celów i zada? statutowych.
3.1.  Powo?anie ko?a mo?e nast?pi? z inicjatywy w?asnej zarz?du okr?gu lub 10 osób, zwanych dalej inicjatorami.
3.2 . Wniosek w sprawie powo?ania, inicjatorzy sk?adaj? wraz z nast?puj?cymi za??cznikami:
1/ list? inicjatorów wraz z deklaracjami przynale?no?ci do PZW,
 2/ informacj? o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania za?o?ycielskiego.
4.  Zebranie za?o?ycielskie obraduje, z udzia?em cz?onka zarz?du okr?gu, wed?ug  nast?puj?cego porz?dku :
1) otwarcie zebrania przez cz?onka zarz?du okr?gu,
2) wybór przewodnicz?cego i sekretarza zebrania,
3) uchwalenie planu pracy „ko?a  w organizacji” oraz jego bud?etu,
4) wybór organów „ko?a w organizacji”: prezesa zarz?du, zarz?du oraz komisji  rewizyjnej  i s?du kole?e?skiego .
5.    Zarz?d okr?gu, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania za?o?ycielskiego, je?li co najmniej 15 osób jest cz?onkami „ko?a w organizacji” podejmuje, w obecno?ci  przedstawicieli zarz?du „ko?a w organizacji” uchwa?? o powo?aniu ko?a PZW. W uchwale tej zarz?d okr?gu:
1)nadaje ko?u nazw? z oznaczeniem jego siedziby,
2)okre?la teren dzia?ania ko?a,
3)mo?e ustali? minimaln? liczebno?? cz?onków tego ko?a, jaka powinna zosta? osi?gni?ta po pierwszym roku jego dzia?alno?ci,
4)mo?e powierzy? ko?u w u?ytkowanie wyodr?bnion? cz??? terenów w?dkarskich i towarzysz?cych mu sk?adników maj?tkowych z okre?leniem warunków gospodarowania,
5)zatwierdza plan pracy ko?a i jego bud?et na pierwszy rok kalendarzowy, w którym ko?o rozpoczyna dzia?alno??.
6.   Ko?o podlega wpisaniu do rejestru kó?, prowadzonego przez zarz?d okr?gu i z t? chwil?   „ko?o w organizacji” staje si? ko?em PZW, za? wybrane na zebraniu za?o?ycielskim  w?adze i organy staj? si? w?adzami i organami ko?a.
7.1.Ko?o, w zale?no?ci od ustalonego terenu dzia?ania, otrzymuje nazw?: miejskiego,      dzielnicowego, powiatowego, gminnego, lub ?rodowiskowego, z oznaczeniem tego     ?rodowiska (np. nauczycielskie, policyjne, fabryczne, zak?adowe, itp.).
7.2. Je?li na danym terenie dzia?ania nazwy kó? by?yby identyczne nadaje si? ko?om   dodatkowo kolejne numery i ewentualnie  wyró?niaj?ce je  miana.
8. Ko?o mo?e utworzy? w  swych ramach sekcje. Sekcje jako komórki organizacyjne  ko?a mog? by? utworzone dla okre?lonych ?rodowisk lub terenu. Do sekcji stosuje si?    odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

9. Ko?o mo?e tworzy? kluby zainteresowa? w?dkarskich. Klub jest komórk?      organizacyjn? ko?a, skupiaj?c? cz?onków o szczególnych zainteresowaniach okre?lon? dziedzin? w?dkarsk?. Zasady organizacji i funkcjonowania klubów okre?la odr?bna uchwa?a Zarz?du G?ównego PZW.
10. Ko?o u?ywa god?a, barw i piecz?ci wg wzorów ustalonych przez Zarz?d G?ówny uchwa??  ZG PZW nr 97 z dnia 30 marca 2001 r.

§ 2.

1.Ko?a s?siaduj?ce ze sob? lub gospodaruj?ce w obr?bie tych samych zbiorników wodnych, rzek, jezior, zalewów, mog? zawiera? porozumienia o wspó?pracy, zwane dalej porozumieniami rejonowymi. W ramach porozumienia mog? prowadzi? wspóln? gospodark? rybacko-w?dkarsk?, wspóln? ochron? wód oraz realizacj? innych zada? statutowych.
2.Ko?a dzia?aj?ce w obr?bie porozumie? mog? podejmowa? wspólne zadania statutowe.
3.Ko?a, które zawar?y porozumienia mog? powo?a? rad? z?o?on? z przedstawicieli zarz?dów kó?, która wykonywa? b?dzie zadania okre?lone w umowie o wspó?pracy. Form? wspó?pracy okre?li zarz?d okr?gu.
4.Porozumienie ulega rozwi?zaniu:
1)po up?ywie terminu na jaki zosta?o zawarte,
2)na skutek zmiany warunków uzasadniaj?cych trwanie porozumienia.
3)z powodów i w trybie przewidzianych w porozumieniu

2.Cele i zadania ko?a PZW

§ 3.

1.Do zada? ko?a nale?y realizacja celów i zada? statutowych Zwi?zku, w szczególno?ci przez:
1)rozwijanie pracy z m?odzie?? w?dkarsk?, wdra?anie norm etyki w?dkarskiej, zasad kole?e?stwa i wzajemnego poszanowania, strze?enia jedno?ci i dobrego imienia Zwi?zku,
2)szkolenie cz?onków w zakresie: ochrony przyrody i ?rodowiska wodnego, ryboznawstwa, metod po?owu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowi?zuj?cych w PZW oraz ustawy o rybactwie ?ródl?dowym,
3)prowadzenie egzaminów na kart? w?dkarsk? przez komisje egzaminacyjne powo?ane przez ZO PZW,
4)gospodarowanie terenami w?dkarskimi powierzonymi ko?u ,
5)utrzymywanie w imieniu Zwi?zku kontaktów z lokalnymi w?adzami samorz?dowymi oraz wspó?dzia?anie z nimi w zakresie zagospodarowania i ochrony wód,
6)wspó?dzia?anie z policj?, Pa?stwow? Stra?? Ryback? oraz innymi organizacjami zajmuj?cymi si? ochron? przyrody i ?rodowiska wodnego,
7)popularyzowanie sportowego po?owu ryb oraz organizowanie zawodów w?dkarskich,
8)prowadzenie dzia?alno?ci turystyczno-w?dkarskiej, w tym : schronisk, stanic  i przystani w?dkarskich,
9)organizowanie i zaspokajanie ró?norodnych zainteresowa? w?dkarskich zg?aszanych przez cz?onków ko?a, mi?dzy innymi przez tworzenie odpowiednich klubów zainteresowa?  i zapewnienie im w?a?ciwych warunków pracy,
10)sprawowanie nale?ytej opieki nad maj?tkiem Zwi?zku, powierzonym ko?u.

§ 4.

1.Zarz?d okr?gu mo?e udzieli? pe?nomocnictwa zarz?dowi ko?a do zaci?gania zobowi?za? i nabywania praw maj?tkowych w zakresie zwyk?ego zarz?du, okre?laj?c  maksymaln? ich wysoko??, która nie mo?e przekroczy? kwot w zatwierdzonym  bud?ecie ko?a. Do dokonywania innych czynno?ci prawnych przez ko?o w imieniu okr?gu   niezb?dne jest pe?nomocnictwo szczegó?owe z zachowaniem wymogów prawnych co do formy, Ko?o mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie okre?lonym przez zarz?d okr?gu. Dochody z takiej dzia?alno?ci okr?g PZW przeznacza na dzia?alno?? statutow? ko?a.
2.Obs?ug? finansowo-ksi?gow? ko?a wykonuje biuro zarz?du okr?gu, uprawnione do kontroli dokumentacji finansowej kó?.
3.Kontrola realizacji zada? ko?a nale?y do kompetencji komisji rewizyjnej ko?a i organów statutowych wy?szego stopnia.

§ 5.

1.W celu uzgadniania kierunków dzia?a?, ich jednolito?ci i przyspieszania przep?ywu informacji pomi?dzy zarz?dami kó? i okr?gu, mog? by? organizowane narady rejonowe prezesów kó?. Narady te zwo?uje zarz?d okr?gu z w?asnej inicjatywy lub na wniosek 1/3  liczby prezesów kó?.
2.Wnioski i opinie wypracowane na naradach, je?li zostan? zatwierdzone przez zarz?d okr?gu, obowi?zuj? zarz?dy kó?.

§ 6.

1.Zasady przyjmowania i skre?lania z ewidencji cz?onków Zwi?zku okre?la statut PZW.
2.Cz?onek PZW ma prawo przenie?? si? do innego ko?a, w tym na terenie innego okr?gu, z zachowaniem nabytych praw i sta?u cz?onkowskiego.
3.Przeniesienie si? cz?onka PZW do innego ko?a nast?puje na podstawie o?wiadczenia i obowi?zuje z chwil? przekazania karty ewidencyjnej przez  ko?o macierzyste do innego wskazanego ko?a, co powinno nast?pi? niezw?ocznie.
4.Ko?o prowadzi dokumentacj? cz?onkowsk? wed?ug zasad ustalonych przez zarz?d okr?gu.
5.Cz?onek PZW mo?e nale?e? tylko do jednego ko?a.

3.W?adze i organy statutowe ko?a

§ 7.

1.W?adzami ko?a s? :
1)walne zgromadzenie ko?a, w którym bior? udzia? cz?onkowie  lub delegaci sekcji w ko?ach podzielonych  na sekcje,
2)zarz?d ko?a.
2.Organem kontrolnym ko?a jest komisja rewizyjna ko?a.
3.Organem orzekaj?cym w sprawach narusze? obowi?zków cz?onkowskich przez cz?onków PZW, niepe?ni?cych funkcji we w?adzach i organach, jest s?d kole?e?ski ko?a.
4.Wyboru w?adz i organów ko?a dokonuje walne zgromadzenie ko?a w g?osowaniu tajnym, o ile wi?kszo?? uczestników nie opowie si? za g?osowaniem jawnym.

5.Uchwa?y walnego zgromadzenia ko?a oraz wybory w?adz i organów s? wa?ne i zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów:
1)w pierwszym terminie przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków (delegatów) uprawnionych do g?osowania,
2)w drugim terminie niezale?nie od liczby obecnych cz?onków uprawnionych do g?osowania.


3. 1. Walne zgromadzenie ko?a

§ 8.

1.Walne zgromadzenia ko?a s? :
1)sprawozdawcze - odbywane corocznie,
2)sprawozdawczo - wyborcze, odbywane co cztery lata,
3)nadzwyczajne dla podejmowania uchwa? tylko w tych sprawach, do rozpatrzenia których zosta?y zwo?ane.
2.Walne zgromadzenia zwo?uje zarz?d ko?a. Prawo udzia?u w nim maj?  wszyscy cz?onkowie i cz?onkowie uczestnicy ko?a,  albo -  w ko?ach podzielonych na sekcje -delegaci wybrani, zgodnie z ordynacj? wyborcz? uchwalon? przez zarz?d okr?gu, na zebraniach sekcji, w których maj? prawo uczestniczy? wszyscy cz?onkowie i cz?onkowie uczestnicy nale??cy do sekcji.
3.Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwo?uje zarz?d  na :
1)??danie zarz?du okr?gu,
2)podstawie w?asnej uchwa?y,
3)wniosek komisji rewizyjnej ko?a lub okr?gowej komisji rewizyjnej,
4)wniosek 1/3 liczby cz?onków lub delegatów ko?a.
4.O terminie, miejscu i porz?dku dziennym walnego zgromadzenia cz?onków (delegatów) zarz?d ko?a zawiadamia cz?onków z 21 dniowym wyprzedzeniem w sposób, który zapewni dotarcie tej wiadomo?ci do wszystkich cz?onków (delegatów). Zawiadomienia winny by? wysy?ane listownie do ka?dego cz?onka (delegata) albo og?aszane w lokalnej prasie, a nadto – obligatoryjnie -  wywieszane na tablicach og?osze? ko?a.
5.Kompetencje zwyczajnego walnego zgromadzenia ko?a okre?la § 53 Statutu PZW.

§ 9.

1.W walnym zgromadzeniu uczestniczy? maj? prawo z g?osem decyduj?cym wszyscy cz?onkowie ko?a (delegaci sekcji), a z g?osem doradczym cz?onkowie - uczestnicy i osoby zaproszone.
2.Udzia? w walnym zgromadzeniu ko?a uczestnicz?cy potwierdzaj? podpisem.
3.Walne zgromadzenie otwiera prezes zarz?du ko?a, po czym proponuje wybór przewodnicz?cego zgromadzenia, jego zast?pcy i sekretarza. Wybór odbywa si? w g?osowaniu jawnym.
4.Po wyborze przewodnicz?cego prezes zarz?du ko?a przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad.
5.Zgromadzenie w g?osowaniu jawnym uchwala - na podstawie projektów opracowanych przez zarz?d  - porz?dek i regulamin obrad.
6.Wyborów komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej do obliczania wyników g?osowa?  oraz  komisji uchwa? i wniosków dokonuje si? w sk?adzie liczbowym zale?nym od potrzeb i  liczby uczestników zgromadzenia. Wybory komisji odbywaj? si? w g?osowaniu jawnym.
7.Czas przemówie? i wypowiedzi w dyskusji przewodnicz?cy reguluje w zale?no?ci od liczby mówców.
8.Wnioski zg?oszone w toku dyskusji przewodnicz?cy odsy?a do komisji uchwal oraz poddaje pod g?osowanie w kolejno?ci ich zg?aszania. Nie mog? by? przyj?te pod obrady wnioski sprzeczne ze Statutem PZW i przepisami prawa.
9.Przed przyst?pieniem do g?osowania  przewodnicz?cy sprawdza, czy sprawa nie wymaga kwalifikowanej wi?kszo?ci g?osów, stosownie do postanowie? Statutu.
10.Wnioski formalne powinny dotyczy? wy??cznie :
11) ograniczenia czasu wypowiedzi,
22) zamkni?cia listy dyskutantów,
3) przerwania dyskusji,
34) zamkni?cia listy kandydatów do komisji i w?adz ko?a.

§ 10.

1.Przewodnicz?cy komisji wyborczej przedstawia walnemu zgromadzeniu zaproponowane przez komisj? listy kandydatów :
1)na  prezesa zarz?du ko?a,
2)do zarz?du ko?a,
3)do komisji rewizyjnej,
4)do s?du kole?e?skiego,
5)na delegatów i ich zast?pców na  okr?gowy zjazd delegatów PZW.
2.Uczestnicy walnego zgromadzenia mog? zg?asza? inne kandydatury w liczbie nie przekraczaj?cej 25% stanu liczbowego ustalonego dla poszczególnych w?adz i organów. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji prezesa zarz?du ko?a.
3.Po ustaleniu listy kandydatów, uzyskania od nich zgody na kandydowanie oraz wys?uchaniu g?osów uczestników walnego zgromadzenia, przewodnicz?cy zamyka list? kandydatów.
4.Wyboru w?adz i organów ko?a, walne zgromadzenie dokonuje w g?osowaniu tajnym, chyba,  ?e wi?kszo?? cz?onków walnego zgromadzenia opowie si? zag?osowaniem jawnym. W wypadku nie uchwalenia g?osowania jawnego, przewodnicz?cy zarz?dza – w razie gdyby w sk?adzie wybranej komisji by?y osoby kandyduj?ce - wybór na  ich miejsce innych cz?onków  komisji skrutacyjnej.
5.W pierwszym g?osowaniu wybierany jest prezes zarz?du ko?a. Prezesem wybranym jest kandydat, który uzyska?a najwi?ksz? ilo?? g?osów lub inn? wi?kszo?? je?li ordynacja wyborcza wprowadzi taki  wymóg.
6.Kandydat na  prezesa zarz?du, który nie zosta? wybrany na t? funkcj? zostaje w??czony na list? kandydatów do zarz?du, o ile wyrazi na to zgod?.
7.Liczb? wybieranych delegatów i ich zast?pców na zjazd okr?gowy, wybieranych przez ko?o, ustala zarz?d okr?gu, na podstawie uchwalonej ordynacji wyborczej.
8.W przypadku zdekompletowania sk?adu osobowego w?adz i organów statutowych ko?a, walne zgromadzenie  mo?e dokona? wyborów uzupe?niaj?cych lub zatwierdzi? kooptacje dokonan? przez zarz?d lub organy statutowe ko?a.

§ 11.

1.Sekretarz walnego zgromadzenia sporz?dza protokó? z przebiegu obrad, zawieraj?cy w swej tre?ci wyniki g?osowania w wyborach i  nad podejmowaniem uchwa?.
2.Protokó? podpisany przez przewodnicz?cego i sekretarza sporz?dza si? w dwóch egzemplarzach i w ci?gu 14 dni od daty odbycia zgromadzenia jeden egzemplarz przekazuje do zarz?du okr?gu.
3.Egzemplarz protoko?u wraz z za??czonymi do niego protokó?ami komisji oraz uchwa?ami podj?tymi na walnym zgromadzeniu przechowuje si? w aktach ko?a.

3.2. Zarz?d ko?a

§ 12.

1.Zarz?d ko?a sk?ada si? z prezesa i 4 -14 cz?onków.
2.Na pierwszym posiedzeniu, które powinno si? odby? najpó?niej w ci?gu 7 dni od dnia wyborów, cz?onkowie zarz?du wybieraj? spo?ród siebie, na wniosek prezesa :
1)wiceprezesów w liczbie ustalonej przez zarz?d,
2)sekretarza,
3)skarbnika,
4)gospodarza ko?a.
3.  Zarz?d wybiera spo?ród cz?onków ko?a opiekuna m?odzie?y w?dkarskiej i rzecznika dyscyplinarnego ko?a.
4. Zarz?d odbywa posiedzenia w miar? potrzeby, jednak nie rzadziej ni? raz w miesi?cu.
5. W okresie mi?dzy posiedzeniami zarz?du prac? ko?a kieruje  prezes lub w jego imieniu wyznaczony przez niego wiceprezes lub inna osoba ze sk?adu zarz?du.
6. Posiedzeniom zarz?du ko?a przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecno?ci wiceprezes wyznaczony przez prezesa lub  osoba wybrana przez obecnych. Z przebiegu zebrania sekretarz lub wyznaczony protokolant sporz?dza protokó?, który podpisuje przewodnicz?cy obradom i protokolant. Protokó? jest odczytywany  i zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zarz?du.
7. Zakres dzia?ania i kompetencje zarz?du ko?a okre?la § 55 Statutu PZW.
8. Zarz?d Ko?a mo?e w drodze uchwa?y odwo?a? ze swego sk?adu ka?dego   z powodu bezczynno?ci lub nieusprawiedliwionej nieobecno?ci na trzech kolejnych posiedzeniach albo te? z powodu dzia?a? sprzecznych z prawem lub statutem.
9. W razie zdekompletowania sk?adu zarz?du, zarz?d ko?a jest uprawniony do uzupe?nienia swego sk?adu spo?ród cz?onków ko?a. Kooptacja podlega zatwierdzeniu przez najbli?sze walne zgromadzenie cz?onków ko?a.

§ 13.

1.Prezes zarz?du ko?a reprezentuje ko?o, kieruje pracami zarz?du i organizuje ca?okszta?t dzia?alno?ci ko?a, a w szczególno?ci :
1)kieruje wykonywaniem  planów i programów pracy ko?a,
2)nadzoruje prace nad opracowywaniem preliminarza bud?etowego oraz sprawuje nadzór nad jego realizacj?,
3)inspiruje wspó?dzia?ania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb w?dkarskich,
4)kieruje prac? zarz?du, zwo?uje posiedzenia zarz?du, przewodniczy obradom,
5)podpisuje uchwa?y, protoko?y i korespondencj? wychodz?c?,
6)wykonuje i nadzoruje wykonywanie uchwa? walnego zgromadzenia, planu i bud?etu ko?a oraz uchwa? i zalece? w?adz Zwi?zku i organów rewizyjnych,
7)aprobuje dokumenty kasowe po uprzednim ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez skarbnika,
8)ponosi odpowiedzialno?? organizacyjn? za dzia?alno?? niezgodn? z przepisami zwi?zkowymi,
9)odpowiada za przep?yw ?rodków pieni??nych w kole.
2.Wiceprezes zarz?du ko?a wyznaczony przez prezesa zast?puje prezesa w czasie jego nieobecno?ci, realizuj?c zadania wymienione w ust.1, pkt 1-8, a  ponadto :
1)wykonuje czynno?ci wynikaj?ce z podzia?u zada? dokonanego przez zarz?d ,
2)wspó?dzia?a z pozosta?ymi cz?onkami zarz?du w realizacji zada? statutowych ko?a w zakresie ustalonym przez zarz?d, nadzoruje prac? komisji problemowych, sekcji ko?a i klubów zainteresowa? w?dkarskich, przygotowuje projekty umów, porozumie? i korespondencji zwi?zanej z jego zakresem zada?,
3)ponosi odpowiedzialno?? organizacyjn? za prawid?owe wykonywanie zada? wynikaj?cych z zakresu jego kompetencji.
3.Sekretarz ko?a prowadzi, zgodnie z obowi?zuj?cymi w PZW przepisami, dokumentacj? ko?a, a w szczególno?ci :
1)ewidencj? cz?onków ko?a obejmuj?c? : przyj?cia nowych cz?onków, skre?lenia cz?onków, przeniesienia cz?onków, odznacze? cz?onków,
2)przechowuje akta ko?a i sprawuje piecz? nad nimi,
3)przechowuje piecz?? ko?a, piecz?tuje dokumenty oraz kontrasygnuje decyzje i pisma podpisywane przez prezesa zarz?du lub wiceprezesa w sprawach organizacyjnych i innych wysy?anych w imieniu zarz?du,
4)nadzoruje rejestracj? korespondencji przychodz?cej i wychodz?cej oraz jej archiwizacj?,
5)przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia i komunikaty oraz sprawuje piecz? nad tablicami og?osze?,
6)prowadzi protoko?y z walnych zgromadze?, posiedze? zarz?dów oraz innych zebra? organizowanych przez zarz?d ko?a,
7)odpowiada za prowadzenie kroniki ko?a,
8)odpowiada za obieg dokumentacji w kole.
4.Skarbnik ko?a prowadzi dokumentacj? gospodarki finansowej   zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowo?ci w kole oraz instrukcj? kontroli i obiegu dokumentów  obowi?zuj?cymi w Polskim Zwi?zku W?dkarskim oraz nadzoruje jej prawid?owo?? i zgodno?? z zatwierdzonym preliminarzem bud?etowym ko?a, a tak?e wykonuje inne czynno?ci z tego zakresu, w szczególno?ci :
1)opracowuje projekt bud?etu ko?a, przedstawia go do rozpatrzenia przez zarz?d ko?a i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie cz?onków ko?a,
2)prowadzi ewidencj? przychodów i wydatków ko?a, sporz?dza raporty kasowe i bankowe tych zasz?o?ci i przekazuje za??czone do? dowody ksi?gowe do biura zarz?du okr?gu w terminach okre?lonych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
3)przyjmuje nale?no?ci i reguluje zobowi?zania, za które opowiada  ko?o,
4)przyjmuje sk?adki cz?onkowskie i okr?gowe i inne wp?aty cz?onkowskie, odprowadza je w wyznaczonym terminie do zarz?du okr?gu,
5)odpowiada za pobrane z zarz?du okr?gu znaki warto?ciowe PZW, za terminowe rozliczanie si? z ich sprzeda?y oraz terminowe odprowadzanie uzyskanych ?rodków pieni??nych z tej sprzeda?y do kasy lub na rachunek bankowy zarz?du okr?gu,
6)nadzoruje i koordynuje sprzeda? znaków PZW przez inne osoby uprawnione do sprzeda?y znaków,
7)dysponuje wraz z prezesem zarz?du ko?a lub upowa?nionymi cz?onkami zarz?du rachunkiem ko?a na podstawie karty wzorów podpisów z?o?onych do banku,
8)opracowuje sprawozdania finansowe w zakresie ustalonym przez zarz?d okr?gu i udost?pnia je zarz?dowi ko?a i komisji rewizyjnej,
9)przedstawia na posiedzeniach zarz?du  informacje o stanie realizacji bud?etu ko?a i  przedstawia do akceptacji projektowane do zawarcia umowy oraz dokonane wydatki,
10)wystawia legitymacje cz?onkowskie w porozumieniu z sekretarzem ko?a,
11)prowadzi ksi?gi inwentarzowe ko?a lub nadzoruje ich prowadzenie przez gospodarza ko?a,
12)prowadzi ksi?g? druków ?cis?ego zarachowania i przechowuje ksi??eczk? czekow?,
13)w przypadku zatrudnienia w kole pracownika prowadz?cego rachunkowo??, skarbnik obejmuje ca?kowity nadzór nad  zakresem czynno?ci tej osoby.
14)w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid?owo?ci, skarbnik ma obowi?zek natychmiast zg?osi? ich fakt zarz?dowi i komisji rewizyjnej ko?a.
5.Gospodarz ko?a ?ci?le wspó?dzia?a z cz?onkami zarz?du ko?a odpowiedzialnymi za stan maj?tku b?d?cego w u?ytkowaniu ko?a oraz za gospodark? rybacko-w?dkarsk? i ochron? wód, a zw?aszcza:
1)nadzoruje prace pracowników schroniska, przystani, stanicy i innych urz?dze? wodnych,
2)opiekuje si? sprz?tem i innymi sk?adnikami maj?tkowymi w kole, organizuje ich konserwacj? i napraw?,
3)wspó?dzia?a z osobami prowadz?cymi prace gospodarcze zwi?zane z zarybianiem i ochron? wód.
6.Opiekun m?odzie?y w?dkarskiej organizuje prac? sekcji m?odzie?owej, utrzymuje kontakt ze szko?ami i rodzicami w kwestiach dotycz?cych cz?onków - uczestników ko?a.
7.Do zada? rzecznika dyscyplinarnego ko?a nale?y prowadzenie spraw narusze? obowi?zków  statutowych przez cz?onków PZW a w szczególno?ci :
1)prowadzenie post?powania wyja?niaj?cego wynikaj?cego z doniesienia o naruszeniach, w trybie regulaminu post?powania w tych sprawach i opracowywanie wniosków o ukaranie,
2)wyst?powaniem przed  s?dem kole?e?skim,
3)prowadzenie rejestru orzeczonych kar.

Szczegó?owy tryb post?powania rzecznika dyscyplinarnego ko?a okre?la Regulamin dzia?ania rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego.
8.W zale?no?ci od zakresu dzia?ania ko?a i jego potrzeb, zarz?d ko?a mo?e ustanowi? inne funkcje w kole, jak:  kapitana sportowego, gospodarza schroniska, inspektora ds. zarybie?, kronikarza itp. pod warunkiem, ?e uchwa?a zarz?du ko?a okre?li zakres obowi?zków cz?onków zarz?du wykonuj?cych te funkcje.

3.3. Komisja rewizyjna ko?a

§ 14.

    
1.Komisja rewizyjna ko?a jest organem kontroli wewn?trznej  ko?a.
2.W zale?no?ci od stanu liczbowego cz?onków ko?a, komisj? rewizyjn? ko?a powinna wybiera si? w liczbie 3 - 7 cz?onków. Cz?onkowie wybieraj? spo?ród siebie przewodnicz?cego, zast?pc? i sekretarza.
3.Komisja rewizyjna ko?a odbywa swe zebrania nie rzadziej ni? raz w kwartale. Zebrania komisji s? protoko?owane.
4.Komisja rewizyjna ko?a mo?e przeprowadza? kontrol? w ka?dej dziedzinie pracy ko?a, w ustalonym przez siebie czasie, nie rzadziej ni? raz w roku. Komisja z ka?dej kontroli sporz?dza protokó?, ustala wnioski pokontrolne i dor?cza je zarz?dowi ko?a. Ponadto corocznie sk?ada sprawozdanie ze swej dzia?alno?ci walnemu zgromadzeniu ko?a, a na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym dodatkowo sk?ada wniosek w sprawie absolutorium dla cz?onków ust?puj?cego zarz?du ko?a.
5.Do zakresu dzia?alno?ci komisji rewizyjnej nale?y kontrolowanie spraw w zakresie przestrzegania Statutu PZW, realizacji uchwa? walnego zgromadzenia i w?adz wy?szego stopnia, przestrzegania dyscypliny finansowej, gospodarno?ci i celowo?ci wydatków, dzia?a? na rzecz ochrony mienia PZW, a w szczególno?ci:
1)sprawdzanie prawid?owo?ci ewidencjonowania, przechowywania i rozchodowywania znaków warto?ciowych PZW i innych sk?adników maj?tkowych,
2)badanie zgodno?ci stanu faktycznego ze stanem ksi?gowym gotówki w kasie, znaków warto?ciowych PZW i innych przedmiotów u?ytkowanych przez ko?o,
3)kontrole celowo?ci wydatków i rzetelno?ci wystawianych dokumentów,
4)sprawdzanie przebiegu zarybie? zbiorników wodnych oraz jego udokumentowania.
6.Protokó? z przeprowadzonej kontroli powinien zawiera? :
1)okre?lenie przedmiotu kontroli i zakresu dokonanych czynno?ci kontrolnych oraz okresu czasu obj?tego kontrol?,
2)ustalony na podstawie kontroli stan faktyczny, odst?pstwa w stosunku do stanu  wynikaj?cego z obowi?zuj?cych przepisów, stwierdzenie nieprawid?owo?ci z ustaleniem ich przyczyn i osób za nie odpowiedzialnych,
3)wnioski pokontrolne.
7.Szczegó?owy tryb funkcjonowania komisji rewizyjnych ko?a okre?la Regulamin komisji rewizyjnych Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego.

3.4. S?d kole?e?ski ko?a

§ 15.

1.S?d kole?e?ski jest organem orzekaj?cym w sprawach narusze? obowi?zków statutowych. Sk?ada si? z 3-11 cz?onków wybranych przez walne zgromadzenie ko?a. O liczebno?ci sk?adu s?du danego ko?a, decyduje walne zgromadzenie ko?a, kieruj?c si? liczebno?ci? cz?onków ko?a.
2.Prac? s?du kole?e?skiego ko?a kieruje przewodnicz?cy przy pomocy zast?pcy i sekretarza, wybierani ze swego grona przez s?d.
3.S?d kole?e?ski ko?a, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko cz?onkom ko?a, z wyj?tkiem spraw cz?onków którzy pe?ni? funkcj? we w?adzach i organach ko?a lub w?adzach i organach wy?szych szczebli.
4.Sad kole?e?ski ko?a orzeka w zespo?ach z?o?onych z trzech cz?onków, z których jeden wyznaczony przez przewodnicz?cego s?du, jest przewodnicz?cym zespo?u.
5.S?d kole?e?ski ko?a sk?ada sprawozdanie ze swej dzia?alno?ci na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym ko?a.
6.Na podstawie porozumienia dwóch lub wi?cej kó? mo?e by? utworzony wspólny dla tych kó? s?d kole?e?ski. Wówczas sk?ada swe sprawozdanie w ka?dym z tych kó?.
7.Szczegó?owy tryb post?powania s?dów kole?e?skich ko?a okre?la Regulamin post?powania w sprawach przewinie? cz?onków PZW.

4. Gospodarowanie powierzonym mieniem

§ 16.

1.Ko?o gospodaruje maj?tkiem PZW, powierzonym przez zarz?d okr?gu na podstawie uchwa?y i przekazanym protoko?em zdawczo odbiorczego, w celu wykonywania przez ko?o zada? statutowych Zwi?zku.
2.Maj?tek stanowi w?asno?? Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego, a je?li zosta? nabyty przez okr?g jako osob? prawn?, stanowi w?asno?? okr?gu PZW.
3.Ko?o mo?e, na podstawie pe?nomocnictwa zarz?du okr?gu, otwiera? rachunki bankowe, gromadzi? na nich ?rodki pieni??ne okr?gu i nimi dysponowa? w ramach udzielonych pe?nomocnictw.
4.Gospodarka finansowa ko?a odbywa si? na podstawie uchwalanego corocznie przez zarz?d ko?a bud?etu, uprzednio zaopiniowanego przez zarz?d okr?gu.
5.Fundusze PZW, którymi dysponuje ko?o sk?adaj? si? z:
ustalanych  przez zarz?d okr?gu w uchwale opiniuj?cej bud?et ko?a:
1)wpisowego,
2)sk?adki cz?onkowskiej,
3)sk?adki okr?gowej, je?li ko?o prowadzi gospodark? rybacko-w?dkarsk?,
4)dochodów  uzyskiwanych przez ko?o,
      -   dobrowolnych wp?at cz?onkowskich, darowizn i subwencji od osób fizycznych i
prawnych, przekazywanych z przeznaczeniem dla ko?a, 
-    innych kwot przekazanych do dyspozycji ko?a przez zarz?d okr?gu  z
     przeznaczeniem na sfinansowania okre?lonych zamierze? w ramach  celów i 
     zada? statutowych.
6.Odpowiedzialno?? materialn? za urz?dzenia, przedmioty i ?rodki pieni??ne, b?d?ce w posiadaniu ko?a, ponosz? osoby, które mienie przyj??y w imieniu ko?a lub osoby, które zobowi?za?y si? do zwrotu lub rozliczenia si? z powierzonego mienia. Warunkiem powierzenia mienia jest z?o?enie przez tak? osob? o?wiadczenia o przyj?ciu odpowiedzialno?ci materialnej za powierzone mienie.

§ 17.

1.W razie gdy ko?o:
1)uzyska zgod? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe ko?a, albo
2)zostanie mu powierzone prowadzenie gospodarki rybacko-w?dkarskiej, polegaj?cej na zarybianiu, hodowli i od?owach ryb oraz ochronie wód zarz?d okr?gu mo?e, na wniosek zarz?du ko?a, wyrazi? zgod? na samodzielno?? finansow? ko?a w ramach okr?gu polegaj?c? na tym, ?e ko?o przestrzegaj?c przepisów obowi?zuj?cych w PZW i realizuj?c zadania zawarte w uchwa?ach w?adz naczelnych i okr?gowych Zwi?zku oraz zakresu umocowa? okre?lonych w pe?nomocnictwie zarz?du okr?gu:
-  prowadzi? b?dzie samodzielnie rachunkowo?? i sporz?dza? sprawozdania finansowe   zgodnie z obowi?zuj?cym planem kont w PZW, rozliczaj?c si? bezpo?rednio ze zobowi?za? podatkowych oraz ?wiadcze? z tytu?u ubezpiecze? spo?ecznych i zdrowotnych,
- dokona rejestracji w systemie REGON w wojewódzkim urz?dzie statystycznym oraz
w  systemie NIP w urz?dzie skarbowym i odpowiednio w zak?adzie ubezpiecze?   spo?ecznych,
- zatrudni pracowników do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej oraz do  prowadzenia rachunkowo?ci w zakresie uzgodnionym z zarz?dem okr?gu,
-  opracowywa? i sk?ada? b?dzie roczne sprawozdanie finansowe do zarz?du okr?gu
     we wskazanym terminie.
2.Ko?o mo?e tworzy? ?owiska specjalne na zasadach okre?lonych w uchwale Zarz?du Okregu PZW. Wp?ywy z gospodarki na tych ?owiskach stanowi? dochód ko?a.
3.Koszty zwi?zane z zatrudnianiem pracowników w dzia?alno?ci gospodarczej przez takie ko?o b?d? finansowane z przychodów uzyskiwanych z tej dzia?alno?ci.

§ 18.

W przypadku, o którym wy?ej:
1.Kierownika jednostki gospodarczej i g?ównego ksi?gowego w kole zatrudnia i rozwi?zuje z nimi umowy o prac? zarz?d ko?a. Pozosta?ych pracowników zatrudnia zarz?d ko?a na wniosek kierownika jednostki gospodarczej.
2.Kierownik jednostki gospodarczej samodzielnie kieruje realizacj? planów uchwalonych przez zarz?d ko?a i ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za powierzony mu maj?tek oraz za wyniki ekonomiczno-finansowe.
3.Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników odbywa si? wed?ug regulaminu zatrudniania i wynagradzania, stosowanego przez okr?g.

§ 19.

W razie cofni?cia ko?u samodzielno?ci zarz?d okr?gu zawiadamia organy podatkowe, ZUS i WUS oraz przeprowadza likwidacj? spraw gospodarczych ko?a, przejmuj?c wierzytelno?ci i d?ugi, w tym sprawy pracownicze, a tak?e   zabezpieczy  dokumentacje finansow? i ksi?gow?.

5. Zasady organizacji i funkcjonowania  sekcji

§ 20.

1.Uchwa?? w sprawie utworzenia w kole sekcji podejmuje Zarz?d ko?a zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.
2.Na podstawie uchwa?y zarz?du okr?gu w sk?ad ko?a, jako jego sekcja mo?e by? w??czone inne ko?o,  które na skutek zmniejszenia si? liczby cz?onków jest  rozwi?zywane.
3.Sekcja jest komórk? organizacyjn? ko?a i dzia?a w imieniu i na rzecz ko?a. Sekcje m?odzie?owe uwzgl?dniaj? w swoim dzia?aniu, godzenie obowi?zków szkolnych z przynale?no?ci? i obowi?zkami w Polskim Zwi?zku W?dkarskim.
4.Cz?onek ko?a mo?e nale?e? tylko do jednej sekcji w kole, wed?ug w?asnego wyboru.
5.Pierwsze zebranie sekcji zwo?uje zarz?d ko?a. Jego obradom przewodniczy cz?onek zarz?du ko?a.
6.Sekcj? kieruje jej przewodnicz?cy, a podczas jego nieobecno?ci zast?pca, którzy s? wybierani na pierwszym ogólnym zebraniu sekcji. Funkcje pe?nione w sekcji trwaj? równoleg?e z kadencj? zarz?du ko?a. W miar? potrzeby sekcja mo?e poszerzy? sk?ad kierownictwa o sekretarza, gospodarza, kapitana sportowego. W tym przypadku sekcja wzoruje si? na zasadach pracy zarz?du ko?a okre?lonych w  niniejszym regulaminie.
7.Cz?onkami pe?ni?cymi funkcje w sekcji m?odzie?owej mog? by? równie? osoby, które nie uko?czy?y 16 lat.
8.Wybory osób sprawuj?cych funkcje kierownicze w sekcji odbywaj? si? w g?osowaniu jawnym.
9.Przewodnicz?cy sekcji lub jego zast?pca uczestnicz? w posiedzeniach zarz?du ko?a.

§ 21.

1.Zebrania sprawozdawcze cz?onków sekcji odbywaj? si? corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach zaakceptowanych przez  zarz?d ko?a.
2.Zebranie cz?onków sekcji mo?e by? zwo?ane w ka?dym czasie na ??danie zarz?du ko?a, z inicjatywy kierownictwa sekcji lub na wniosek 1/3 liczby cz?onków sekcji.
3.Zebranie cz?onków sekcji zwo?uje przewodnicz?cy sekcji, podaj?c do wiadomo?ci, w sposób przyj?ty w danym ?rodowisku, w tym obligatoryjnie tak?e na tablicach og?osze? sekcji, co najmniej z wyprzedzeniem 14 dniowym, termin, miejsce i proponowany porz?dek obrad.
4.Dla wa?no?ci obrad sekcji wymagana jest obecno?? co najmniej po?owy liczby cz?onków w pierwszym terminie. W drugim za? terminie obrady s? wa?ne niezale?nie od liczby obecnych cz?onków.
5.Porz?dek dzienny zebrania sekcji powinien zawiera?:
1)na zebraniu sprawozdawczym:  sprawozdanie przewodnicz?cego z dzia?alno?ci sekcji za rok sprawozdawczy oraz plan pracy na rok nast?pny,
2)na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym: sprawozdanie przewodnicz?cego sekcji za okres kadencji, przyj?cie planu dzia?ania na kadencj? nast?pn?, wybór nowego przewodnicz?cego, jego zast?pcy i ewentualnie innych cz?onków kierownictwa sekcji oraz wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów ko?a.
6.Wybory delegatów odbywaj? si? wed?ug ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarz?d okr?gu. Wa?no?? mandatów delegatów trwa przez okres kadencji.
7.W razie zdekompletowania kierownictwa sekcji, wyborów uzupe?niaj?cych dokonuje zebranie sprawozdawcze lub zwo?ane w trybie podanym w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 22.

1.Sekcja jako jednostka organizacyjna ko?a, dzia?a w ramach uprawnie? ko?a i na podstawie upowa?nienia udzielonego przez zarz?d ko?a.
2.Sekcja wspó?pracuje z innymi sekcjami ko?a, a za zgod? zarz?du ko?a mo?e podejmowa? wspó?dzia?anie z innymi ko?ami.
3.Posiedzenia kierownictwa sekcji  odbywaj? si? w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz w kwartale. Tematyka zebrania powinna opiera? si? o uchwalane plany pracy i sprawozdawczo?? z ich realizacji oraz dotyczy? informacji o najwa?niejszych uchwa?ach w?adz Zwi?zku wszystkich szczebli organizacyjnych.
4.Zebrania kierownictwa sekcji s? protoko?owane. Protoko?y s? odczytywane i przyjmowane na nast?pnych posiedzeniach.

6. Przepisy ko?cowe

§ 23.

W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie stosowa? nale?y regulaminy i instrukcje oraz inne przepisy uchwalone przez Zarz?d G?ówny PZW na podstawie Statutu PZW.


§ 24.

Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwa?? nr 27 ZG PZW  z dnia 26 pa?dziernika 2002 roku. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem jego zatwierdzenia.

 

Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside